logo

“Λαβράκι” για κούρεμα φόρων μέχρι 31/12/2022

Λαβράκι στα καθ’ ημάς επεφύλασσε η ψήφιση του Ν.4949/2022 στο σκέλος “…επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις…”

Ειδικότερα στο άρθρο 60 προβλέπεται παράταση υποβολής αιτήσεων -επομένως και λειτουργίας- της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Στα πλαίσια αυτά, την 11η Αυγούστου δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση (114268 ΕΞ 2022, ΦΕΚ B’ 4282-11.08.2022) δια της οποίας σε εκπλήρωση των τροποποιήσεων που επέφερε το άρθρο 60 του Ν. 4949/2022 στο άρθρο 16 Ν. 4714/2020, “αναβίωσε” η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Ειδικότερα:

ι) επεκτάθηκε το εύρος των φορολογικών υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στην Επιτροπή και καταλαμβάνει πλέον κάθε υπόθεση που εκκρεμούσε ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικεία, Εφετεία, ΣτΕ) και δεν έχει συζητηθεί μέχρι 29-7-2022, έναντι της προϋφιστάμενης πρόβλεψης όπου εντάσσονταν υποθέσεις εκκρεμείς μέχρι 31-12-2020.

ιι) ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής με νέα καταληκτική προθεσμία τις 31-12-2022

ιιι) και επεκτάθηκε η προθεσμία της ολοκλήρωσης εξέτασης των υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής (ήδη εκκρεμών αλλά και όσων εισαχθούν μέχρι 31-12-2022) από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τις 30 Ιουνίου 2023 και η προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης από τις 30 Νοεμβρίου 2022 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ενταχθεί κάθε εκκρεμής μέχρι 29-7-2022 φορολογική υπόθεση με τα εξής αιτήματα/λόγους:

1. Παραγραφή́ του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική́ Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό́ αυτών.

2. Παραγραφή́ του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού́ πιστοποιητικού́ χωρίς επιφύλαξη.

3. Εσφαλμένο καταλογισμό́ του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού́ σφάλματος.

4. Αναδρομική́ εφαρμογή́ της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά́ από́ τη νομολογία του ΣτΕ.

5. Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Εξ’ αυτών τα αιτήματα 1 έως 4 για να γίνουν δεκτά πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στο δικαστικό δικόγραφο ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, ενώ το αίτημα 5 χορηγείται ανεξαρτήτως.

Η πρόβλεψη καταλαμβάνει και υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, με υποβολή νέας αίτησης μέχρι 31-12-2022.

Η εισαγωγή μίας εκκρεμούς υπόθεσης στην Επιτροπή συγκεντρώνει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ιδίως για τις περιπτώσεις που υφίσταται λόγος παραγραφής, πρόδηλο σφάλμα ή αναδρομική εφαρμογή ηπιότερης κύρωσης καθώς ο αιτών μπορεί να επιτύχει την άμεση και αμετάκλητη επίλυση της υπόθεσής του σε διάστημα πολύ συντομότερο αυτού της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, τυγχάνει ιδιαίτερα επωφελής και για υποθέσεις που δεν συγκεντρώνουν ουσιώδεις πιθανότητες ευδοκίμησης στο Δικαστήριο, στις οποίες μπορεί να επιτευχθεί κούρεμα προστίμων και προσαυξήσεων 75% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του επίδικου ποσού, άλλως ρύθμιση αυτού από 2 μέχρι και 24 δόσεις με μικρότερο κούρεμα αναλόγως του αριθμού των επιλεγόμενων δόσεων, οι οποίες όμως θα είναι άτοκες.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση των προστίμων για παραβάσεις του Κώδικα, όπου σε αυτά δια της σωρευτικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης και της έκπτωσης του 75%, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά και να οδηγήσουν στη μείωση προστίμων τεράστιου ύψους ακόμη και στο ποσό μόλις των 500 ευρώ!

Δύο  κεντρικές παρατηρήσεις είναι αφενός ότι για κάθε φορολογική υπόθεση στην οποία έχουν προσβληθεί δια ενός δικογράφου πλείονες πράξεις φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να συμβιβάσει μεμονωμένα και αυτοτελώς μόνο ορισμένη-ες εξ’ αυτών αφετέρου ότι ο συμβιβασμός αυτός δεν αποτελεί ομολογία της αποδιδόμενης παράβασης και δεδικασμένο για το διοικούμενο όπως αυτό ρητώς αποσαφηνίστηκε πρόσφατα με την ΣτΕ 2467/2022.

Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι ο φορολογούμενος εισάγει την φορολογική υπόθεσή του στην Επιτροπή χωρίς προηγούμενη παραίτηση από το δικόγραφό του ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και αυτή θεωρείται περατωθείσα, για τις πράξεις φόρου τις οποίες θα επιλέξει να συμβιβάσει, μόνο αν αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής και πληρώσει το οριζόμενο ποσό βάσει πρακτικού συμβιβασμού εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

Άλλως σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής, η δικαστική υπόθεσή του, η πρόοδος της οποίας είχε ανασταλεί για όσο διάστημα εκκρεμούσε αυτή ενώπιον της Επιτροπής, συνεχίζεται κανονικά ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου χωρίς να έχει απωλέσει κανένα απολύτως δικαίωμα.

Η διαδικασία διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με σύνταξη και κατάθεση ιδιαίτερου δικογράφου-αίτησης συμβιβασμού και επισύναψη όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ συνίσταται η συνδιαβούλευση με τον αρμόδιο λογιστή-φοροτεχνικό/οικονομικό σύμβουλο, για την ορθή και πλήρη διατύπωση των  οικονομικών αιτημάτων προς την Επιτροπή.

“Υψηλή χειρουργική” και στα φορολογικά!

elΕλληνικά